ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите „Общи условия“ определят принципите за сключване на договори за продажба чрез Интернет магазина, собственост на фирма „АВИВВ” ЕООД ( www.360carscan.com).
Те определят също така и принципите за изпълнение на договорите, правата и задълженията на интернет магазините и Клиента, както и условията на процедурата по рекламация. Попълването на заявка за доставка от страна на Клиента и нейното изпращане е равносилно с одобрението на настоящия Регламент.


Основни раздели:


§1. Страни по сделката


1.1. Заявка (поръчка) за доставка от Интернет магазина може да направи всяко физическо лице, което е навършило 18 г., както и всяко юридическо лице или организация, на които закона признава юридическа правоспособност, наричано по-нататък Клиент.


1.2. Другата страна на сделката е фирма „АВИВВ” ЕООД със седалище и адрес на управление: Република България,  Община: Столична Населено място: гр. София, п.к. 1303р-н Възраждане
бул./ул. ул. Княз Борис I № 148, ет. 1, регистрирана в ТР при Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 205150924, с идентификационен номер по ДДС BG205150924, наричана по-нататък „Интернет Магазин“ или „www.360carscan.com“.


§2. Определения

 • Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;
 • Магазин – Интернет Магазин, действащ с адрес www.360carscan.com, собственост на „АВИВВ” ЕООД и който предлага продукти, намиращи се в неговата оферта чрез Интернет;
 • Субект, който управлява Магазина – фирма „АВИВВ” ЕООД, която е и собственик на Интернет Магазина „ www.360carscan.com/“;
 • Клиент – физическо лице, което е навършило 18 г. или юридическо лице, което извършва покупки в Магазина;
 • Потребител е всяко физическо лице, което е навършило 18 г. и което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.
 • Продажна цена е крайната цена за определено количество услуга включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси;
 • Работни дни – от понеделник до петък, без законово установените почивни дни;
 • Срок за изпълнение на поръчка –Клиента има право да използва и избере в срок до шест (6) месеца кога да бъде изпълнена услугата считано от дата на фактуриране;
 • Срок за доставка – нашите услуги не се доставят на адрес, а се изпълняват на адрес на ул. „Илия Бешков“2, 1592 НПЗ Искър, София в двора на ДАРУКАР
 • Онлайн плащане – бърз, директен интернет превод, извършен от страна на Клиента от банкова сметка, с посредничеството на система, т.нар. електронен превод;
 • Предплащане (банков превод) – плащане, извършвано от страна на Клиента в банка чрез интернет банкова сметка, стационарна или чрез пощата;


§3. Оферта


3.1. В www.360carscan.com продаваме само услуги

3.2. Всички услуги, продавани в Магазина са с авторксо право, свободни от физически и юридически недостатъци.


3.3. Всякаква информация, свързана с услугите, в т.ч. готови презентации, брандирана информация или рекламни материали, включена в страниците на Магазина и адресирани от „АВИВВ” ЕООД към Получателите и потенциалните Клиенти непредставлява оферта по смисъла на правото, а единствено покана за започване на преговори.


3.4. Ценоразписът, представен на страниците на Магазина, не представлява търговска оферта по смисъла на Закона за задълженията и договорите, а представлява единствено покана за стартиране на преговори. (чл. 13, ал. 1 от ЗЗД).


§4. Цени на стоките


4.1. Всички цени, публикувани на страниците на Магазина на „АВИВВ” ЕООД, са посочени в български лева (BGN) или Евро(euro) и включват ДДС в размер на 20% съгласно българското законодателство.

4.2. Цената, посочена на услугата, е валидна в момента на подаването на заявката за покупка от страна на Клиента.


§5. Поръчки


5.1. Магазинът на „АВИВВ” ЕООД приема поръчки по два начина: чрез Интернет страницата, достъпна на адрес: www.360carscan.com и чрез електронна поща (e-mail) booking@360carscan.com 

5.1.1. Поръчки в Интернет Mагазина www.360carscan.com може да се подават 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата през Интернет страницата. За правилното подаване на заявка е необходимо клиентът да притежава свой имейл адрес и телефонен номер за връзка. Това е най-простият, най-бързият и най-точният начин за подаване на заявка. Поръчката за доставка на избраната стока може да се подаде чрез добавянето на стоката в кошницата и попълването на съответния формуляр за бърза поръчка без регистрация.


Поръчката през Интернет страницата на Магазина www.360carscan.com се състои от следните основни етапи:

 • избор на стоки от представените на страницата на Магазина;
 • избор на начин на плащане;
 • попълване на формуляр за покупка без регистрация
 • натискане на бутона „Изпрати“.
 • В отговор на подадената заявка за услуга, Магазинът www.360carscan.com, изпраща Клиента в системата на Борика за въвеждане на плащане чрез карта или генерира проформа фактура за плащане с банков превод.
 • След завършване на плащането от страна на клиента система чрез картово плащане, връща Клиента в началото на Магазинът www.360carscan.com;
 • При плащане с карта, Клиента получава имейл с потвърдено плащане и Фактура Оригинал

А) потвърждение за приемане на поръчката – в този случай договора за продажба се сключва в деня на потвърждение,

Б) отказ от приемане на поръчка – в такъв случай не се стига до сключване на договор.
В) предложение за промяна, представяне на т.нар. контра оферта – в такъв случай за сключване на договор е необходимо потвърждение (одобрение) на контра офертата от страна на Клиента.

5.1.2.Клиентът може да подаде заявка за покупка и чрез електронна поща на адрес: booking@360carscan.com Такава поръчка трябва да съдържа име и фамилия на поръчващия, неговите контактни данни (адрес на ел.поща и телефон), адрес на доставка и наименование, количество и цена на поръчаните услуги. Освен изброените данни, допълнително следва да бъде подаден валиден № по ДДС издаден от съответната държава членка на ЕС (това касае единствено купуващите стоки юридически лица или физически лица, практикуващи свободни професии и служи за правилното издаване на фактурата). Поръчката ще бъде потвърдена от наша страна чрез електронна поща или по телефона.


5.2. След натискане на „Изпрати“, Клиентът се съгласява с „Общите условия“ във вида им от деня на покупката. Това означава също така, че Клиентът дава съгласие за използване на посочените от него лични данни от страна на Магазина за реализиране на поръчката, както и за тяхното ползване с маркетингово-рекламна цел и с цел събиране на мнения за качеството на предоставяните от Магазина услуги.


5.3. Поръчките се реализират по реда на тяхното постъпване. Реализирането им зависи от желанието на Клиента според избраният от него ден в Резервационната система на Магазина с попълнени данни от предоставената му Фактура Оригинал и в срок описан в раздел §2. Определения.


5.4. В случай, че Клиента не използва услугата в срок описан в раздел §2. Определения услугата се счита за реализирана и не може да се възтановяват парични средства за нея;


5.5. Към всяка поръчка се издава доказателство за продажба под формата на фактура и гаранция.


§6. Право на отказ или замяна

 
6.1. На основание чл. 50 ЗЗП, Купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи в 14-дневен срок, считано от датата на фактуриране;


Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Физически не е изпълнена услуга от страна на АВИВВ ЕООД.


За да упражни правото си на отказ или замяна с услуги, Потребителят следва да уведоми „АВИВВ” ЕООД за имената си, номера на услугата и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща).

 „Внимание!

Моля, имайте предвид, че не може да използвате услуги, преди да решите да се откажете от покупката. Правото на отказ съществува, за да ви позволи да промените своят избор, а не за да го използвате безплатно в продължение на 14 дни.”


6.2. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ


В случай, че потребителят се откаже от договора в 14 дневен срок от датата на поръчката, „АВИВВ” ЕООД  ще възстанови сумата, платена за избраната. Възстановяването на сумата се извършва само и единствено по банков път. Титулярът на банковата сметка трябва да бъде същият, поръчал услугата.


§7. Промени в поръчките.


7.1. Клиентът има право да нанесе промени в поръчката си до момента на извършване на услугата от Магазина на Клиента. За промяната, моля, свържете се с Магазина чрез контактната форма в Интернет страницата, по електронната поща на адрес: www.360carscan.com/или по телефона на номерата, посочени на Интернет страницата.


§8. Начини на плащане

8.1. Плащането за стоката може да бъде извършено от страна на Клиента по следните начини:

8.1.1. Преди предаването на стоката на Клиента:

 • Традиционен банков превод: След подаване на заявката за покупка с избран метод на плащане „Банков превод“, Клиентът получава съобщение на електронната поща с номер на поръчката. В този случай всички срокове за реализиране на поръчката се удължава, тъй като Магазинът следва да изчака средствата да постъпят по банковата му сметка. Банкова сметка:

IBAN: BG72UNCR70001524241642

BIC: UNCRBGSF

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – ЦЕНТР. С – МА 

 • Електронен превод, плащане с банкова карта: При изпращане на заявката за покупка на дадените стоки, Клиентът извършва плащането чрез системата на Борика. Това е най-сигурния и бърз начин на пазаруване в Интернет. Средствата постъпват по сметката на Магазина в момента на поръчката, което позволява услугата да бъде изпълнена незабавно.

8.1.2. Поръчката ще бъде анулирана в рамките на 5 работни дни, ако не постъпят суми по банка или чрез другите предвидени начини за плащане, в т. 8.1.1, като с превеждане на сумата Клиента дава съгласие за извършване на авансово плащане чл.53 от ЗЗП Чл. 53. (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г.) (1) Доставчикът няма право да приема авансово плащане, освен при изрично съгласие на потребителя за това.

8.2. Магазинът може да се договори с Клиента за други, специални условия и форми на плащане. В такъв случай са в сила условията и начините на плащане, упоменати в поръчката, потвърдена от страна на Магазина като приета за реализация и изпълнение на всички допълнителни изисквания, свързани с договорените условия или начини на плащане.

§9. Доставка

9.1. Услугата, поръчана в Магазина, не се доставя до Клиента, а се извършва на адрес на магазина ул. „Илия Бешков“2, 1592 НПЗ Искър, София в двора на ДАРУКАР;


§10. Гаранция и рекламация на продукта

10.1 Извършените услуги от страна на Магазина се пазят на сървър 365 дни след тяхното ъплоудване. При нарушаване цялостта на предоставената услуга, Клиента има право на рекламация;

10.2. Основание за разглеждане на рекламация е доказателството за покупка, т.е. фактурата. При рекламация на услугата, Клиентът следва да се свърже с оператор, обслужващ Магазина, чрез:
контактната форма от интернет страницата;
електронна поща с адрес: booking@360carscna.com  .След като изпратите информацията, моля, свържете се с Магазина на телефон за България +359 885 50 66 28;

10.3. Рекламационните услуги се проверяват от специалист Мазагазина. В случай, че е налице проблем от страна на Магазина и не може да бъде възтановена работата на услугата, Клиента има право да получи обратно сумата по заплатената услуга;

 
§11. Сигурно пазаруване

11.1. Плащане чрез системите за плащане на Борика.
www.360carscan.com/ предлага на своите клиенти плащане на закупените стоки чрез системите за картови разплащания на Борика. Преимуществото при ползване на такива начини на плащане е, че Магазинът получава средствата веднага и може да изпълни закупените услуги на момента, както и, че във всеки един момент Клиента може да откаже покупката.

§12. Защита на личните данни

(изм. в сила от 25.05.2018 г.) АВИВВ ЕООД обработва личните данни на клиентите/потребителите съгласно „Политика за защита на личните данни на АВИВВ ЕООД публикувана на интернет страницата на дружеството и налична в търговските обекти на АВИВВ ЕООД.

12.1. След подаване на заявка в Магазина, Клиентът изразява съгласие за предоставяне на своите лични данни в базата данни на Магазина и за тяхното обработване с цел изпълнение на договора. Подаването на лични данни от страна на Клиента и съгласието за тяхното обработване са необходими за реализирането на поръчката от страна на Магазина. Клиентът носи отговорност за подаване на неверни лични данни.

12.2. С приемане на общите условия и с ваше съгласие, ние може да използваме Вашия имейл адрес, за да ви изпратим нашия бюлетин, който можете да откажете по всяко време.

12.3. Използване на бисквитки (Cookies)
На различни страници ние използваме „бисквитки“, за да се позволи използването на определени функции. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви. Повечето от използваните от нас „бисквитки“ след края на сесията на браузъра се заличават от вашия твърд диск (така наречените бисквитки за сесия). Така наречените дългосрочни „бисквитки“ (Cookies) също се използват.
При едно друго посещение на нашия сайт те автоматично ще разпознаят, че сте били при нас и какви входове и настройки сте предпочели. Можете да се противопоставите на използването на „бисквитки“, като изберете подходящите настройки на вашия браузър, но бихме искали да отбележим, че в този случай вие няма да можете да използвате пълноценно всички функции на този сайт.

12.4. Създаване на анонимен потребителски профил за уеб анализ.
Този уеб сайт използва Google Analytics, това е служба за уеб анализ, предлагана от Google Inc („Google“). Google Analytics използва така наречените „бисквитки“ (текстови файлове), които се съхраняват на компютъра ви, за да имат възможност да анализират употребата на сайта.
Информацията, генерирана от „бисквитката“ за използването на този сайт обикновено се предава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. В случай на активиране на IP – анонимност на този сайт, вашият IP адрес да бъде предварително ограничен в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или други страни към Споразумението за Европейско икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълния IP адрес се прехвърля към сървър на Google в САЩ и там се ограничава. По поръчение на собственика на този сайт Google ще използва тази информация за оценка на използването на уебсайта, за да се съставят доклади за дейността на уебсайта и предоставянето на други услуги, свързани с уеб сайтове и Интернет по отношение на собственика на уебсайта.
В рамките на Google Analytics, предоставеният от вашия браузър IP – адрес няма да бъде въведен заедно с други данни от Google. Можете да откажете съхранението на „бисквитки“, като изберете подходящите настройки на вашия браузър, но бихме искали да се отбележи, че в този случай вие няма да можете да използвате напълно всички функции на този сайт.
Освен това вие можете също предотвратите събирането на информация от „бисквитките“ и свързаните с това данни при използването на сайта (включително вашия IP- адрес) на Google, както и обработката на тези данни от Google.

§13. Политика по поверителност

(изм. в сила от 25.05.2018 г.) За политиката по поверителност и техническото обслужване на www.360carscan.com/ (наричан по-нататък „Магазин“) отговаря фирма „АВИВВ” ЕООД със седалище:
Република България,  Община: Столична Населено място: гр. София, п.к. 1303р-н Възраждане бул./ул. ул. Княз Борис I № 148, ет. 1, регистрирана в ТР при Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 205150924, с идентификационен номер по ДДС BG205150924 и наричана по-нататък „Собственик“.Собственикът събира и съхранява само необходимите данни на лицата, които използват Интернет страниците на Магазина („Потребители“), съгласно Уведомление за поверително третирана на личните данни /декларация за поверителност/, публикувана на интернет страницата на дружеството и налична в търговските обекти на АВИВВ ЕООД.

За политиката по поверителност и техническото обслужване на www.360carscan.com/ (наричан по-нататък „Магазин“) отговаря фирма „АВИВВ” ЕООД със седалище: Република България,  Община: Столична Населено място: гр. София, п.к. 1303р-н Възраждане бул./ул. ул. Княз Борис I № 148, ет. 1, регистрирана в ТР при Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 205150924, с идентификационен номер по ДДС BG205150924 и наричана по-нататък „Собственик“.


Собственикът събира и съхранява само необходимите данни на лицата, които използват Интернет страниците на Магазина („Потребители“). Едновременно с това той се грижи информацията за Потребителите да не става достоянение на трети лица.  Това е продиктувано от желанието ни Потребителите да са спокойни, че личните им данни са защитени, като в същото време сме спазили и законовите разпоредби.
Всички служители на „АВИВВ” ЕООД се задължават да не разпространяват информацията, станала им известна по време на изпълнение на трудовите им задължения и касаеща Клиентите на фирмата.
„АВИВВ” ЕООД осигурява на Клиентите на Магазина пълен достъп до техните лични данни, както и възможност за тяхната промяна или премахване, в който и да е момент.

Регистрацията в www.360carscan.com/е свързана с подаване на ограничено количество данни и е напълно безплатна и доброволна. Попълването на данни е въпрос на свободно желание и осмислен избор на Потребителя. Подаването на непълни или неверни данни може да доведе до невъзможност да се реализира дадена поръчка.


Данните, подадени по време на регистрацията, се обработват само и единствено с разрешението на Потребителя. Чрез попълването на данните, които са основа за реализирането на поръчката, Купувачът изразява съгласието си за поместване на личните си данни в базата данни на Магазина, както и за тяхното обработване от страна на Собственика с цел реализиране на поръчката, в т.ч. на извършване проверка на данните, свързани с поръчката, както и с информирането за етапите по реализиране на поръчката, а също така и с цел изпращане на друга информация, свързана с Магазина и неговата оферта. Подаването на лични данни от страна на Купувача е доброволно, но при отказ от предоставянето на тези данни, това може да доведе до невъзможност за подаване на поръчка.

При регистрация за получаване на периодични бюлетини на Магазина, Потребителят изразява съгласие за добавяне на неговия адрес и електронна поща (имейл) към списъка на получателите на бюлетини в Магазина. Всички имейл адреси, изпратени на Собственика, съгласно закона за опазване на личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица. Винаги можете да откажете получаването на бюлетини чрез Интернет страницата www.360carscan.com
С включването Ви към нашата база данни ни се предоставя възможност да направим маркетингово изследване, на база на което ще визуализираме потребностите на Потребителите, а това ще доведе до по-добро позициониране на Магазина и неговите оферти. А това от своя страна ще повиши компетентността и осведомеността на оператора на Магазина.

§14. Заключителни разпоредби

14.1. Описанията на услугу и техните снимки са взети от базата данни, която е собственост на „АВИВВ” ЕООД. Забранява се каквото и да е ползване с търговска цел на информацията за услугите, извлечена от базата данни на „АВИВВ” ЕООД .

14.2. Фирма „АВИВВ” ЕООД не носи отговорност за прекъсвания на връзката при ползването на Интернет Магазина по технически причини (обслужване, преглед, смяна на техника и т.н.) или за други, независещи от нея причини.

14.3. Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на тяхното публикуване на страниците на Магазина с адрес: www.360carscan.com/и са валидни за неопределено време.

14.4. Подробности по неизброени по-горе дейности, свързани с реализирането на услугите в Магазина, са описани в останалите части на портала и представляват интегрална част от „Общите условия“.

14.5. „АВИВВ” ЕООД си запазва правото да променя настоящите „Общи условия“. Всякакви промени ще влизат в сила от датата на тяхната публикация на страниците на Магазина. Поръчките, подадени преди датата на въвеждане на промени към настоящите „Общи условия“ се реализират на основа на записите, които са били валидни в деня на подаване на поръчката.

14.6. За случаите, които не са регулирани от настоящите „Общи условия“, се прилагат съответните разпоредби на Българското законодателство и други закони и актове, имащи отношение към дейността и функционирането на Интернет Магазина.

14.7. За тези „Общи условия”, както и за всички правни отношения между „АВИВВ” ЕООД и Клиента се прилага ГПК на Република България с изключение на Конвенцията на ООН за търговията.

Тези общи условия са валидни с публикуването им на сайта на 27.04.2021г.